This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title

Tìm hiểu sơ lược về Giáo dục Hàn Quốc

Elementary-School

Hệ thống trường học hiện đại ở Hàn Quốc gồm sáu năm tiểu học, ba năm trung học cơ sở

Tìm hiểu sơ lược về Văn hóa Hàn Quốc

Ngôn ngữ và chữ viết Chữ Hangul ban đầu có tên gọi là Hunmin jeong-eum. Ở Hàn Quốc, ngôn ngữ

Tìm hiểu sơ lược về Kinh tế Hàn Quốc

Hàn Quốc có một nền kinh tế thị trường trong đó nhà nước đóng vai trò quan trọng. Nếu cách

Tìm hiểu sơ lược về Văn hoá Bắc Triều Tiền

Có một sự sùng bái cá nhân rộng rãi đối với Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật, và đa

Tìm hiểu sơ lược về Kinh tế Bắc Triều Tiên

Trước những năm 1990, Bắc Triều Tiên được xem là có nền kinh tế phát triển và nổi bật hơn

Tìm hiểu sơ lược về Lịch sử Hàn Quốc

Lịch sử Hàn Quốc trước năm 1945 được trình bày trong phần Lịch sử Triều Tiên. (Xin xem thêm bài

Tìm hiểu sơ lược về nước Hàn Quốc (Đại Hàn Dân Quốc)

Đại Hàn Dân Quốc (Tiếng Triều Tiên: 대한민국/ 大韓民國/ Daehan Minguk, tiếng Anh: “Republic of Korea” hoặc “South Korea”), gọi tắt là Hàn

Tìm hiểu sơ lược về Chính trị Bắc Triều Tiên

Chính quyền Chính quyền Triều Tiên được điều hành hoạt động bởi Đảng Lao động Triều Tiên (Korean Worker’s Party


Triều Tiên – Đất Nước Triều Tiên – Bắc Triều Tiên – Hàn Quốc